Δεμάτι

Πέτρινο τετράτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Αναποδάρη ποταμό. Χτισμένο, επί Ενετοκρατίας, συνέδεε τα χωριά Δεμάτι, Φαβριανά και Καστελιανά...