Λιθακιά

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο είναι και σήμερα εν χρήσει.