Γλυκορρίζι

Πέτρινο οδογέφυρο που βρίσκεται κατάντη της πεντάτοξης τρενογέφυρας στο Γλυκορρίζι. Γεφύρωνε παλιότερη χάραξη του δρόμου Καλό Νερό - Κοπανάκι.

Τρίτοξη τρενογέφυρα η οποία γεφυρώνει ρέμα της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πολύ εύκολα προσβάσιμη.

Πεντάτοξη τρενογέφυρα η οποία γεφυρώνει ρέμα της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και πολύ εύκολα προσβάσιμη.