Αμμότοπος

Πέτρινο γεφύρι το οποίο δεν είναι τοξωτο και ενώνει τους δύο μαχαλάδες του χωριού. Κατασκευάστηκε το 1936 για να γεφυρώσει ρέμα της περιοχής.