Βραδέτο

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Μεζαριάς το οποίο χύνεται στον Βίκο ποταμό.