Μανασσή

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται βόρεια από τον Μανασσή Ζαγορίου. Το γεφύρι εξυπηρετούσε την μετακίνηση των κατοίκων προς τα Ριζιανά καθώς...

Το γεφύρι Ματσόπουλου γεφυρώνει το ρέμα Καστανιάς που χύνεται στο Ζαγορίτικο, παραπόταμο του Άραχθου ποταμού και εξυπηρετούσε κυρίως την...

Το γεφύρι βρίσκεται στο Μανασσή Ζαγορίου. Γεφυρώνει το Λακκο του Τσολιού που αργότερα γίνεται ο Ζαγορίτικος ποταμός. Βρίσκεται στη θέση σκάλα.