Κυψέλη

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Φαρσαλιώτη ποταμό. Έχει δύο άνισα μεταξύ τους τόξα.