Μακρυνίτσα

Δίτοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της Μακρυνίτσας. Γεφυρώνει το Μέγα Ρέμα.