Κεραμειά

Τρίτοξο γεφύρι το οποίο γεφύρώνει τον Ευεργέτουλα ποταμό. Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού.