Μόρια

Τμήμα τοξοστοιχίας του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μυτιλήνης που σώζεται στη θέση Μόρια, σε μήκος 170 μ., με 17 τόξα. Κάθε άνοιγμα υποδιαιρείται σε 3...