Πολίχνιτος

Τρίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στον χώρο των θερμών λουτρών Πολιχνίτου. Γεφυρώνει ρέμα το οποίο χύνεται στον Αλμυροπόταμο.

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει παραπόταμο του αλμυροποτάμου. Δυστυχώς το γεφύρι είναι πνιγμένο απο σκουπίδια και απο ένα χοιροστάσιο που...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα το οποίο χύνεται στον Αλμυροπόταμο. Βρίσκεται στα θερμά λουτρά Πολιχνίτου.