Μελιά

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνει τον Λούρο ποταμό. Ακριβώς δίπλα υπάρχει το χάνι του Εμίν Αγά, το οποίο στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων...