Λουτροπηγή

Μονότοξο γεφύρι με ένα ανακουφιστικό τόξο το οποίο βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο πριν το χωριό Λουτροπηγή ή Σμόκοβο.