Μονή

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Αγερηνιώτη ποταμό. Είναι χτισμένο με ντόπια λαξευτή και ημιλαξευτή πέτρα και με θηραϊκή γη (...