Κλειδί

Πολύτοξη γέφυρα της ρωμαϊκής περιόδου από την οποία σώζεται μόνο το ένα τόξο. Γεφύρωνε τον Λουδία ποταμό πριν η κοίτη του μετακινηθεί περίπου 200...