Κώστος

Υδατογέφυρο (σούγελο) το οποίο βρίσκεται μετά το χωριό Κώστος.