Λάμπου Μύλοι

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο βρίσκεται στην έξοδο του χωριού Λάμπου μύλοι. Γεφύρώνει ρέμα της περιοχής.

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στον κόλπο της Γέρας. Θα το συναντήσουμε κοντά στην έξοδο του χωριού Λάμπου Μύλοι και...

Τμήμα του Ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μυτιλήνης. Αποτελέι συνέχεια του τμήματος του υδραγωγείου στη Μόρια. Είναι τετράτοξο και βρίσκεται έξω από το...